LOVLIGGØRELSE

Vi oplever at en større gruppe bygningsejere, af forskellige årsager, står med bygninger der efter byggelovens regler er ulovlige. Nogen har ikke været opmærksomme på, at deres overdækning af terrassen krævede byggetilladelse og andre har måske købe en ejendom og derved overtaget en bebyggelse, hvor der er foretaget anvendelsesændringer eller opførelse af sekundær bebyggelse, uden den nødvendige byggetilladelse.
Jf. byggelovens ansvarsbestemmelse i § 17 påhviler pligten til at lovliggøre et ulovligt forhold imidlertid den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, og bestemmelsen pålægger ejeren at berigtige ulovlige forhold, uanset hvem der er skyld i det ulovlige forhold.

Læs yderligere i Bygningsreglementet.

I hvert enkelt tilfælde, skal der foretages en vurdering af, om der er behov for en fysisk lovliggørelse, eller hvorvidt der blot er behov for at sørge for, at de formelle regler efterleves, fordi de materielle allerede er overholdt, og der herved blot skal foretages retlig lovliggørelse.
Valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse beror på kommunalbestyrelsens konkrete, skønsmæssige afvejning af forskellige hensyn i hver enkelt sag.
Vi har fra lignende sager erfaring med at vurdere, og varetage sager omhandlende lovliggørelse. Vi sørger for at der bliver etableret en dialog med myndighederne, og får herigennem klarlagt, hvorledes din byggesag skal navigeres igennem reglerne frem til en lovliggørelse.

Se vores reference-projekter HER

<